Algemene voorwaarden vakantiehuis de Heggeteut

 • De verhuur van vakantiehuis De Heggeteut geschiedt door de eigenaar, Bas Brunt uit Amersfoort, hierna te noemen: “de verhuurder”.
 1. Na ontvangst van de huurovereenkomst en factuur zal de huurder de betaling voldoen conform de op de factuur aangegeven termijn. De huurder ontvangt van de betaling geen bevestiging.
 2. Indien de verhuurder niet binnen de overeengekomen termijn de afgesproken betalingen ontvangt, kan de verhuurder zonder verdere opgaaf van redenen de overeenkomst beschouwen als niet afgesloten. De gereserveerde vakantiewoning en bijbehorende zaken kunnen dan zonder bericht vrijgegeven worden voor verhuur aan anderen.
 3. De verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan de huurder beschikbaar te stellen.
 4. De verhuurder en beheerder hebben ten allen tijde recht van toegang tot het gehuurde.
 5. Huurder verklaart zich bekend met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van de verstrekte informatie op de website, brochures, mondelinge toelichting en dergelijke.
 6. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij deze overeenkomst is vermeld, tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 7. Bij het (zonder toestemming) overschrijden van het genoemde aantal wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde ontbonden.
 8. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
 9. Huurder is verplicht het gehuurde, de inventaris en inrichting zorgvuldig te behandelen en bij vertrek in ordentelijke en bezemschone staat achter te laten. Alle schade die door of vanwege de huurder of diens medegebruikers is aangebracht, kan na constatering door de beheerder, door de verhuurder in rekening gebracht worden.
 10. Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 11. Roken is niet toegestaan in het vakantiehuis.
 12. Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kook-, was-, droog- en verwarmingsdoeleinden te gebruiken dan waarin door verhuurder is voorzien.
 13. De ter beschikkingstelling van het gehuurde geschiedt door overhandiging van de sleutels, deze kunnen worden verkregen uit een kluisje aan de buitenzijde van het huis. Deze kan worden geopend middels een code welke de verhuurder ongeveer een week voor aanvang van de huurperiode zal bekendmaken aan de huurder.
 14. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden. Eventuele schade of gebreken aan huis of inventaris dienen binnen vier uur na het betrekken van het gehuurde bij de verhuurder te worden gemeld.
 15. Voor teruggave van de sleutels wordt de overeenkomst ontbonden. Eventuele aanspraken op schadevergoeding door verhuurder worden door deze machtiging niet
  teniet gedaan.
 16. Verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn indien:
  a. bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan,
  b. de huurder het gehuurde voortijdig verlaat,
  c. de huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur zonder aan de verhuurder bericht te hebben dat hij het gehuurde later in de huurperiode zal betrekken. De huurder is in die gevallen onverminderd aansprakelijk voor het voldoen van de totale huursom.
 17. Indien de reservering wordt geannuleerd tot 28 dagen voor de dag van aankomst zijn annuleringskosten verschuldigd van 35% van het totaalbedrag en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later het volledige totaalbedrag. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.
 18. Ondanks onze voortdurende zorg en aandacht is het mogelijk dat de huurder een gerechtvaardigde klacht heeft. Huurder dient in dat geval die klacht direct telefonisch voor te leggen aan de verhuurder.
 19. De verhuurder van vakantiewoning De Heggeteut is niet aansprakelijk voor eventueel ondervonden schade, diefstal e.d. tijdens het verblijf in of om het gehuurde. Voor dit soort gevallen dient een eigen (reis)verzekering te worden afgesloten.
 20. Het meenemen en afmeren van eigen vaartuigen is in de afgesproken huurperiode toegestaan voor eigen risico, mits dit geen last veroorzaakt voor buren en / of overige watersporters.


Algemene voorwaarden polyvalk Vierus

 • De verhuur van polyvalk Vierus geschiedt door de eigenaar, Bas Brunt uit Amersfoort, hierna te noemen: “de verhuurder”.
 1. Huur van de polyvalk Vierus kan enkel plaatsvinden in combinatie met huur van vakantiehuis de Heggeteut.
 2. Na ontvangst van de huurovereenkomst en factuur zal de huurder de betaling voldoen conform de op de factuur aangegeven termijn. De huurder ontvangt van de betaling geen bevestiging.
 3. Indien de verhuurder niet binnen de overeengekomen termijn de afgesproken betalingen ontvangt, kan de verhuurder zonder verdere opgaaf van redenen de overeenkomst beschouwen als niet afgesloten. De gereserveerde vakantiewoning en bijbehorende zaken kunnen dan zonder bericht vrijgegeven worden voor verhuur aan anderen.
 4. De verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan de huurder beschikbaar te stellen.
 5. Slecht weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel annulering van de huurovereenkomst. Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als:
  a. de weersomstandigheden dit vereisen
  b. de huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt
  c. huurder overlast veroorzaakt in of rond de Friese watersportplaatsen en jacht- en passantenhavens. Eén en ander ter beoordeling van de verhuurder.
 6. Huurder verklaart zich bekend met de aard en eigenschappen van een polyvalk en verklaart hier voldoende zeilervaring voor te bezitten.
 7. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 8. Het is niet toegestaan uit te varen bij windkracht 7 of meer, met meer dan 6 personen plaats te nemen in de boot of de boten anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld.
 9. Vaargebied; Nederlandse binnenwateren met uitzondering van de grote rivieren, IJsselmeer en Waddenzee. Uitbreiding van vaarwater dient vooraf de huurperiode in overleg met verhuurder overeen gekomen te worden.
 10. Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dienen de boten in hun geheel van binnen en buiten en de romp tot aan de waterlijn schoongemaakt te zijn. Eventueel gezette reven dienen verwijderd te zijn. Inventaris dient op dezelfde overzichtelijke wijze als bij aanvaarding van de boten te zijn neergelegd. De rolfok voorzien van de beschermhoes, de valk zelf voorzien van zowel huik over grootzeil als dektent over de totale lengte.
 11. Huurder heeft een eigen risico van € 250,00 per schadegeval bij casco- en WA-schade en bij vermissingen. Het eigen risico wordt niet in bij aanvang van huurperiode in rekening gebracht, enkel zal de verhuurder hier aanspraak op kunnen maken in geval van schade en/of vermissing.
 12. De huurder is verplicht ieder geval van storing of schade onmiddellijk te melden aan de verhuurder. Niet gemelde schade en/of vermissingen worden voor 100% in rekening gebracht van de huurder. In geval van schade door derde, dient de huurder een schriftelijke verklaring van de derde te kunnen overleggen, met voldoende gegevens van de stuurman, eigenaar, situatietekening en eventueel rapport waterpolitie, plaats, getuigen en verzekeringsmaatschappij.
 13. De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de huurder.
 14. Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boten te plakken.
 15. De ter beschikkingstelling van het gehuurde geschiedt door overhandiging van de sleutels, deze kunnen worden verkregen uit een kluisje aan de buitenzijde van het huis. Deze kan worden geopend middels een code welke de verhuurder ongeveer een week voor aanvang van de huurperiode zal bekendmaken aan de huurder.
 16. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden. Eventuele schade of gebreken aan de polyvalk of inventaris dienen binnen vier uur na het betrekken van het gehuurde bij de verhuurder te worden gemeld.
 17. Verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn indien:
  a. bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan,
  b. de huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur zonder aan de verhuurder bericht te hebben dat hij het gehuurde later in de huurperiode zal betrekken. De huurder is in die gevallen onverminderd aansprakelijk voor het voldoen van de totale huursom.
 18. Indien de reservering wordt geannuleerd tot 28 dagen voor de dag van aankomst zijn annuleringskosten verschuldigd van 35% van het totaalbedrag en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later het volledige totaalbedrag. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.
 19. Ondanks onze voortdurende zorg en aandacht is het mogelijk dat de huurder een gerechtvaardigde klacht heeft. Huurder dient in dat geval die klacht direct telefonisch voor te leggen aan de verhuurder.
 20. De verhuurder van polyvalk Vierus is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van huurder en andere opvarenden, tenzij veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming van de verhuurder.

(versie 4, herzien op 14 maart 2020)